Amaçlarımız

Hapishaneleri akademik araştırma alanı haline getirmek

Türkiye’de hapishanelerin akademik araştırmalara konu olması oldukça yeni bir gelişmedir. Hapishaneler Türkiye’de akademiden ziyade siyasetin, hayırseverliğin veya gazetelerin üçüncü sayfalarının konusu olarak görülmekte ve sunulmaktadır. Kurulacak merkez, öncelikle master ve doktora aşamasında olanlar başta olmak üniversite öğrencilerinin ve bağımsız araştırmacıların hapishaneler üzerine araştırmalarını teşvik edecek, bu konudaki akademik araştırmaları arttırmaya çalışacak ve fon buldukça her sene en az 3 araştırmayı destekleyecektir.

Güvenilir, doğrulanabilir ve periyodik raporlama yapmak

Mahpusların genelini kapsayabilecek, güvenilir, doğrulanabilir ve periyodik raporlama yapmak merkezin önemli bir hedefidir.

Hapishaneye dair bilgileri ulaşılabilir hale getirmek

Düzenli raporlar hazırlamak, bunları hem basmak hem de internet ortamında dolaşıma sokmak merkezin amaçlarından birisidir.

Hapishanelere ilişkin yeni çalışma alanları açmak

Türkiye’de hapishaneler ağırlıklı olarak hasta mahpuslar, ölüm oruçları/açlık grevleri, ölümler, suç ve ceza gibi olgular üzerinden konuşulmakta, tartışılmaktadır.

Akademi ve STÖ’ler arasında bağlar oluşturmak

Türkiye’de hapishaneler konusu, akademinin dışında bir alan gibi değerlendirilmektedir. Bunun aşılabilmesi ve hapishanelere ilişkin akademik çalışmaların artabilmesi amacıyla kurulacak merkezin üniversitelerle ve akademisyenlerle yakın işbirliği olacaktır. Bazı etkinlikler üniversitelerde yapılırken, çeşitli raporların yazılması, araştırmaların yapılması süreçlerinde de akademisyenlerle beraber çalışılacaktır.

Ayrıca, üniversiteler için kapatılmaya ve hapishanelere ilişkin bir ders hazırlanması da merkezin hedefleri arasındadır.

Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi oluşturmak ve kullanıma açmak

Merkez, hapishane üzerine çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla bir Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi kuracaktır. Bu kütüphane sayesinde hapishanelere ilişkin ulaşılabilen bütün kaynaklar bir araya toplanmış ve dışarıdan gelenlerin kullanımına sunulmuş olacaktır.

Uluslararası işbirlikleri kurmak

Merkez, nitelikli ve karşılaştırılabilir veri, bilgi ve raporlar oluşturabilmek ve etki alanını genişletebilmek amacıyla hapishaneler alanında faaliyet yürüten farklı ülkelerin STÖ’leri ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri kurmayı amaçlamaktadır.

Hapishanelere ilişkin düzenli yayın faaliyetinde bulunmak ve üretimi arttırmak

Merkez, yıllık genel raporlar, her yıl düzenli olarak yayınlanacak bir hapishaneler almanağı, spesifik konulardaki raporları ve yabancı dillerden çevirileri sayesinde düzenli yayın faaliyetinde bulunacak ve bu alandaki üretimi arttıracaktır. Ayrıca her yıl destekleyeceği en az 3 araştırmanın yayınlanması da merkezin hedefleri arasındadır.

Gönüllüler ve stajyerlerin katkılarını arttırmak

Merkez, başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm araştırmacıların desteğine açıktır. Onlara çalışabilecekleri zemini ve materyali sunarken, bir emek sömürüsüne dönüştürmeden onları da çalışmalarına dahil edecektir.

Gönüllü ve stajyerlerin merkezin çalışmalarına dahil edilmesi, bu alandaki çalışmaların ve farkındalığın arttırılmasının bir yöntemi olarak merkezin çalışma yöntemlerinden birisini oluşturacaktır.

Hak temelli mücadeleye katkıda bulunmak ve hapishanelerdeki hak ihlallerini geriletmek

Merkez, her etkinliğini ve yayınını hazırlarken insan hakları odaklı düşünecek ve hak temelli mücadeleye katkıda bulunmayı ve hapishanelerdeki hak ihlallerini geriletmeyi amaçlayacaktır.