Eğitim Hakkı Önündeki Engellerin Kaldırılması - 2011

Etkinlik içeriği: 

Mahpusların Eğitim Hakkı Önündeki Engellerin Ortadan Kaldırılması

Proje Tarihi: 1 Ocak 2011 – 31 Ağustos 2011

Fon Veren Kuruluş:

Proje Çalışanı:

Projenin Özeti;

Ceza İnfaz kurumlarında yapılan eğitim çalışmalarında tutuklunun ve hükümlünün sosyal, ekonomik ve kültürel alt yapısını göz önünde bulundurarak eğitim çalışmalarına katılımını sağlamak çok önemlidir.

Bu konuda Avrupa Birliği kurallar ve standartlar belirlemiştir. Aşağıdaki standartların gerçekleşmesinde Sivil Toplum Kuruşlarının baskısı ve çalışmaları olmadığı zaman yöneticiler kuralları görmezden gelmekte yada zamanında uygulamamaktadırlar.

Avrupa Cezaevi Kuralları

28-1

Her cezaevi, mahpusların beklentilerini de dikkate alarak, bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için onlara mümkün olabildiğince ayrıntılı ve anlaşılır eğitim programları sağlamaya çalışmalıdır.

28-2

Okuma-yazma bilmeyen veya dört işlem yapamayan mahpuslar ile temel yada mesleki eğitimden yoksun bulunanlara öncelik verilmelidir.

28-3

Genç mahpusların ve özel ihtiyacı bulunanların eğitimine özel dikkat gösterilmelidir.

28-7

Uygulanabildiği ölçüde mahpusların eğitimi;

1     

ülkenin eğitim ve mesleki eğitim sistemiyle bütünlük içerisinde olmalıdır. Böylece mahpuslar tahliyelerinden sonra herhangi bir zorlukla karşılaşmaksızın eğitim ve mesleki eğitimlerine devam edebilirler,

2     

dışarıdaki eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla güçlendirilmelidir.

 

Proje, halen hapishanede bulunan ve eğitim hakkını(İlköğretim-ortaöğretim ve üniversite)kullanabilmek için yapılması gereken harcamaları karşılayacak maddi imkanı bulunmayan hükümlü ve tutukluların, eğitim fırsatını kullanabilmelerini, topluma katılımlarını sağlamayı, sosyal adalet için fırsat ve kaynak yaratmayı hedeflemektedir.

2008-2009 öğretim yılında Açık Toplum Enstitüsü’nün 5.000. Dolarlık katkısıyla; 6 Hükümlü ve Tutukluyu;

2009-2010 öğretim yılında Açık Toplum Vakfının 7.500 TL katkısıyla 31 Hükümlü ve Tutukluyu

2010-2011 öğretim yılında Açık Toplum Vakfının 7.500 TL katkısıyla 22 hükümlü ve tutukluyu kapsayan destek projemiz hayli başarılı sonuçlar vermiştir,

Bu proje, dezavantajlı durumda olan ancak üniversitede okuma kapasitesine sahip bireylerin, bu fırsatı değerlendirmesini sağlaması itibariyle açık toplum idealine destek olmaktadır

Projemiz bir taraftan bu desteği sağlamaya çalışmakta diğer taraftan da sorunun kesin olarak çözülebilmesi için dernek olarak YÖK ve Milli Eğitimin yetkili organlarıyla görüşmelerimizi sürdürmekteyiz.

Derneğimizin Ankara hakim evinde sivil toplum örgütleri ve hapishane yöneticileriyle birlikte

düzenlediği çalışma toplantısında bu konuya değinilmiş sonrasında yapılan görüşmelerle

Sayın Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof Dr. Melek Göregenli’nin bu konuda yapılacak çalışmalarda katkı sunmaları istenmiş ve kabul görmüştür. Önümüzdeki Ocak 2011 ayında yapılacak toplantıyla bu iki hocamızın programları doğrultusunda bir çalışma takvimi oluşturacağız.

05-10-2010 tarihinde Ankara’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir, ceza infaz kurumlarında bulunup ta okumaya çalışan hükümlü ve tutukluların ödemek zorunda olduğu okul harçlarının alınmaması gerektiği üzerinde fikir birliğine varılmıştır.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve cezaevleri eğitim birimi sorumlu daire başkanı ,Milli eğitim bakanlığı sorumlusunun da katıldığı çalışma toplantısında şu anda cezaevlerinde bu durumda bulunanların tam bir listesinin oluşturulması ve (Önce Kasım 2010 sonrasında YÖK te yaşanan sorunlar nedeniyle)Şubat 2011’de Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK yetkileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumu yetkilileri ile yapılacak görüşmelerin tarihi ve kapsamı ocak ayında yapılacak toplantıyla belirlenecektir.

Desteklenecek olan Hükümlü ve tutuklular;

Genelde destek için başvuran hükümlü ve tutuklular F tipi cezaevlerinde örgütsel davalardan kalmakta olan kişiler olmaktadır. Bakırköy Kadın Hapishanesinde kalan hükümlü ve tutuklulardan da yoğun talepler gelmektedir. Radikal gazetesinde gerçekleşen ‘cezaevi kapısını eğitime açan mektup’ haberi oldukça ilgi görmüş ve destek konusunda daha fazla hapishaneden ,çok değişik nedenlerle içerde olan hükümlü ve tutuklulardan istek mektupları gelmeye başlamıştır.

2000 yılı öncesine kadar eğitimler için mahpuslardan bir ödenek alınmadığı belirlenmiştir.

19 Aralık operasyonu sonrası F Tipi cezaevlerinde oluşan  ve artarak süren okuma talepleri karşısında gelişen bu uygulama dikkat çekicidir.

Dernek olarak bir yıl daha bu desteği bulmaya ve vermeye çabalarken asıl olarak bu problemin tamamen çözülmesini önemsiyor ve bu konuda çabalıyoruz. Olumlu bir sonuç alacağımız konusunda da güçlü bir inanca sahibiz.

Projenin Amacı;

Cezaevinde bulunan ve eğitim hakkı bulunan mahpusların  bu konuda karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma programı oluşturmak,

İlgili kurumların (Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim, YÖK vb)sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda baskı unsuru olmak,

Hükümlü ve tutuklularda bu hakkın kullanılmasına yönelik daha fazla ilgi uyandırma ve talep etmelerini sağlamak,

Kamuoyunda bu sorunun bilinirliğini ve görünürlüğünü sağlamak,

Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konuda bilgilenmesini ve destek vermesini sağlamak.